Tuesday, June 8, 2010

15 WAYZ 2 SPOT A FREEEK

walkin like a freak
talkin like a freak
smellin like a freak
actin a freak
dressin like a freak

smilin like a freak
singin like a freak
laughin like a freak
thinkin like a freak
stinkin like a freak

winkin like a freak
standin like a freak
stretchin like a freak
scratchin like a freak
nappin like a freak

2 comments: